Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

13.09.2019


18.06.2019


06.03.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit /charytatywnie/ na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Szczegóły w - plik do pobrania28.01.2019

Ogłoszenie naborze naborze na stanowisko asystenta rodziny - odnośnik do strony ogłoszenia


06.11.2018

Ogłoszenie naborze naborze na stanowisko asystenta rodziny - odnośnik do strony ogłoszenia


05.11.2018

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym w województwie podkarpackim

Kierowanie:
Służby porządkowe po rozeznaniu sprawy kierują zatrzymane osoby:
1. W ciągu dnia
– do schronisk, noclegowni lub jadłodajni prowadzonych przez samorządy i organizacje pozarządowe w tym Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Caritas
– do szpitala osoby wymagające pomocy lekarskiej
– do izby wytrzeźwień lub szpitala osoby w stanie upojenia alkoholowego
2. W godzinach wieczornych i nocnych
– jak wyżej, a w przypadku braku miejsc lub znacznej odległości do schronisk, bezdomnych należy przewieźć do domów pomocy społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Uwaga: w ekstremalnych sytuacjach i wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych oraz braku miejsc w schroniskach, domy pomocy i środowiskowe domy samopomocy przyjmą wszystkich bezdomnych w świetlicach.

Osoba bezdomna może przebywać w placówkach pomocy społecznej nie dłużej niż jedną dobę (z wyjątkiem sytuacji szczególnych).
1. W czasie pobytu w placówce bezdomny otrzymuje jeden nocleg, posiłki, możliwość umycia się i ewentualnej zmiany odzieży.
2. Po skorzystaniu z w/w świadczeń bezdomny udaje się do najbliższego schroniska, noclegowni dla bezdomnych.
3. Policja udzieli wsparcia przy przewiezieniu osoby bezdomnej do schroniska, noclegowni.
4. Ośrodki pomocy społecznej wydadzą bezdomnemu bloczki na posiłek i bilet umożliwiający przejazd do schroniska.
5. Organizacja pozarządowa udzieli pomocy w zakresie wyposażenia bezdomnego w odzież i żywność.
6. Wszystkie domy pomocy społecznej zaktualizują własną procedurę przyjmowania bezdomnych i przypomną personelowi obowiązki w tym zakresie.

Całodobowa bezpłatna infolinia 987 – pod jej numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych


30.01.2018

Zostań Rodziną Wspierającą

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit /charytatywnie/ na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. tj Dz. U. z 2017r. poz. 697 ze zm. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Rodziny wspierające są nową formą wsparcia,wywodzą się z najbliższego dziecku środowiska i wspierają rodzinę biologiczną w opiece i wychowaniu.

Mogą to być:

- dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz, wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 30). Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kin, na basen, komunikacji miejskiej, przybory szkolne czy zakup żywności).
 

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowywaniu dziecka

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Zadaniem rodziny wspierajacej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. 

Rodzina wspierająca zajmuje sie w szczególności:

- organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,

- wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

pomocą dzieciom w nauce,

- udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

- Istnieje problem alkoholowy,

- Nie ma stałego źródła utrzymania,

- Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

- Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,

- Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,

- Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie: /16/ 65-21-286

 

                                                                                                                                                   Henryka Papiernik

                                                                                                                                          Kierownik Miejskiego Ośrodka
                                                                                                                 Pomocy Społecznej
                                                                                                              w Dynowie

 

28.07.2017

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Mieszkańcy Dynowa mogą składać wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie /ul. Rynek 2, 36-065 Dynów/ w pokoju nr 3, codziennie w godzinach 730-1200.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy składania wniosków, która umożliwia wysłanie go z dowolnego miejsca. Elektroniczne składanie wniosków daje Państwu komfort ubiegania się o świadczenia, a przede wszystkim pozwoli zaoszczędzić Państwa czas. Więcej informacji na temat wniosków on-line http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Jeśli zdecydujecie sie Państwo złożyć wniosek o świadczenie 500+ oraz o świadczenie z funduszu alimentacyjnego już w sierpniu br., to wydamy decyzję i wypłacimy środki finansowe do 31 października 2017 r., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada 2017 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br. 


28.07.2017

Komunikat w sprawie wniosków o świadczenie wychowawcze przekazanych do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Wśród rodzin, korzystających ze świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus”, zdarzają się takie, w których jeden bądź więcej jej  członków mieszka lub pracuje za granicą. W takich przypadkach do ich  wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałkowie  Województw poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS), będące  jednostkami im bezpośrednio podległymi.

W okresie przejściowym Marszałek Województwa ma 3 miesiące na wydanie  decyzji od momentu złożenia i wpływu wniosku wraz z niezbędnymi  dokumentami  z organu właściwego do ROPS. Jednak w sytuacji  skomplikowanej, w której istnieje potrzeba zebrania dodatkowych  dokumentów lub wyjaśnień, w tym z instytucji zagranicznej, termin  załatwienia sprawy może zostać przedłużony, ze względu na potrzebę  uzyskanie odpowiedzi z instytucji zagranicznej.

Przepisy unijne nie zawierają precyzyjnych terminów, w czasie których  powinna zostać udzielona odpowiedź na zapytanie instytucji innego  państwa UE – przyjmuje się, że okres ten nie powinien przekroczyć 3  miesięcy od daty otrzymania zapytania.

W poszczególnych sprawach może istnieć konieczność zwrócenia się do  instytucji zagranicznych w celu weryfikacji uprawnień do świadczeń w  innym państwie. W każdym przypadku ROPS powinien poinformować o  przedłużeniu postepowania ze względu na potrzebę zgromadzenia  dodatkowych informacji i wskazać termin jej załatwienia.


14.06.2017

WAŻNA INFORMACJA

W związku ze zmianą banku obsługującego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informujemy, że od miesiąca czerwca 2017 r. wszelkiego rodzaju wypłaty gotówkowe zasiłków, świadczeń, itp. oraz wpłaty należności, realizowane będą w kasie PKO BP w Dynowie

13.03.2017

Oferta pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwemwww.nowyhoryzont.eu

03.02.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło na swojej stronie film informacyjny dotyczący Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/


09.01.2017


07.09.2016


01.09.2016Świadczenia wychowawcze 500+

ważne informacje

Wnioski wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
w Dynowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie (w Dokumentach do pobrania) oraz będą dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie w pokoju nr 3 od 29 marca 2016 r., a od 1 kwietnia 2016 r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Dynowie (I piętro).

Wnioski można składać osobiście od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Dynowie w Sali Narad (I piętro) oraz za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej (Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millenium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA).  

Wnioski będą przyjmowane w Sali Narad
Urzędu Miasta w Dynowie:


Od 1 do 30 kwietnia 2016 r.
 w godzinach od 7:30 do 14:30

W dniach:  

5 kwietnia 2016 r.      w godzinach od 7:30 do 18:00
7 kwietnia 2016 r.      w godzinach od 7:30 do 18:00
12 kwietnia 2016 r.    w godzinach od 7:30 do 18:00
14 kwietnia 2016 r.    w godzinach od 7:30 do 18:00
19 kwietnia 2016 r.   
w godzinach od 7:30 do 18:00

Od miesiąca maja 2016 r. wnioski będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie w pokoju nr 3.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Po 1 lipca 2016 r. świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek. 


Pierwsze świadczenia będą przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do
30 września 2017 r.


Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów