Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Jak zwrócić się o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych?

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową).

Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług.

Zakres usług opiekuńczych, zasady odpłatności określa Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania.

Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze w godzinach od 7 do 15 przez opiekunki środowiskowe, zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie.

W dni wolne od pracy, osoby potrzebujące mają zapewnioną opiekę w formie usług pomocy sąsiedzkiej.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym przez MOPS w Dynowie - koszt godziny usług w 2017 roku - 17,80 zł


Dochód netto w % kwoty stanowiącej kryterium dochodowe do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej - art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.930 ze zm.)Wysokość odpłatności w procentach ustalona od stawki godzinowej
Osoby samotnejOsoby samotnie gospodarującejOsoby w rodzinie
do 130%bezpłatniebezpłatniebezpłatnie
pow. 130%-155%5%6%8%
pow. 155%-180%8%10%15%
pow. 180%-205%10%12%20%
pow. 205%-230%12%15%25%
pow. 230%-255%15%20%30%
pow. 255%-280%20%25%35%
pow. 280%-305%25%30%40%
pow. 305%-330%30%35%45%
pow. 330%-355%40%50%60%
pow. 355%-400%60%65%80%
pow. 400%-425%80%80%90%
pow. 425%100%100%100%

Uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania.

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów