Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenie Mnistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Uchwała Nr XII/85/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/143/16 Rady Miasta Dynów z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnosci za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również ich pobierania.

Uchwała Nr XII/84/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów