Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

TERMINY  WYPŁAT   
II  KWARTAŁ  2022

Pomoc społeczna
25 kwiecień 2022
25 maj 2022
24 czerwiec 2022

Świadczenia wychowawcze (500+)
22 kwiecień 2022
24 maj 2022

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
21 kwiecień 2022
23 maj 2022
22 czerwiec 2022


TERMINY  WYPŁAT   
II  KWARTAŁ  2022

Pomoc społeczna
25 lipiec 2022
25 sierpień 2022
26 wrzesień 2022

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny
21 lipiec 2022
22 sierpień 2022
22 wrzesień 2022

Świadczenie 500+
OD 1 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 roku nowe wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) będą obsługiwane przez ZUS


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dynowie będzie kontynuował wypłatę przyznanych już świadczeń do końca maja 2022 roku

AKTYWNY SAMORZĄD


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

-------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Miejska Dynów podobnie jak w 
2021roku  aplikowała o środki w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

1.      Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

a)    poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

b)   zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;

c)    umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

d)   dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.


2.      Adresaci Programu:

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

3.      Program zapewnia wsparcie;

- dla osób  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w ilości do 840 godzin rocznie,

- dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu z niepełnosprawności w ilości do 720 godzin rocznie,

 - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej  opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w ilości do 360 godzin rocznie.

Na realizację zadania Wojewoda Podkarpacki przekaże  środki w wysokości 176 103,00 złotych. Z Programu może skorzystać 5 osób niepełnosprawnych z tego 4 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi  i z trudnościami związanymi z komunikacją. Program będzie realizowany do końca 2022 roku. 

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby spełniające założenia Programu:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie 
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. 


Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest od 01.04.2022 roku  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.

Kierownik MOPS   w Dynowie
Henryka Papiernik


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
PODPROGRAM 2021


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje osoby zainteresowane (będące w trudnej sytuacji życiowej), że są wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Poniżej informacja CaritasProgram "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022


POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY ORAZ OSÓB KTÓRE PRZYJĘŁY UCHODŹCÓW


Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-14.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U z 2022 roku poz. 583/ obywatele Ukrainy, których pobyt zgodnie z w/w przepisami uznany został za legalny nabędą również uprawnienie do;

- świadczeń rodzinnych /przyznaje Burmistrz/,
- świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz świadczenia dobry start /wnioski składa się w ZUS/

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe PL

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe UA

Załącznik do wniosku


Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Od środy 16 marca osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni.

Według rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie w godzinach pracy od 800 do 1400.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku będą udzielane przez pracowników MOPS w Dynowie pod nr telefonu 16 65 21 286.


DODATEK OSŁONOWY


17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek - wzór wniosku do pobrania

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do
31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 r. w miarę możliwości tut. MOPS, będą realizowane na bieżaco.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania


PROGRAM "opieka 75+"


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE


PROGRAM ASYSTENT RODZINY NA 2021 ROK


OGŁOSZENIE - program asystent rodziny na rok 2021Program "asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022


Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:


1) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 4000 osób.

Program ma także zapewniać:

- poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
- wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
- dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
- zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków

1. Gmina/powiat składa wniosek wraz z kalkulacją na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje:
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022


POSIŁEK W SZKOLE 2021/2022


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że twa nabór wniosków na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2021/2022.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 792 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody (netto) rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenia za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
- renty, emerytury,
- alimenty,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2020 (zasady ogólne - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, ryczałt – dochód z miesiąca poprzedzającego, dowód opłacania składek ZUS/KRUS, zaświadczenie o formie opodatkowania z urzędu skarbowego)
- dochody z gospodarstwa rolnego – 2021 r. ( 308 zł z 1 ha przeliczeniowego)
- w przypadku ubezpieczonych w KRUS potwierdzenie opłaty składek za III kwartał 2021 r.
- przypadku dzieci uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły

Obowiązkowo do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o stanie majątkowym - do pobrania
- oświadczenie o uzyskaniu dochodu jednorazowego - do pobrania
- zaświadczenie dokumentujące dochód - do pobrania
- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły - do pobrania

PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI WYŁĄCZNIE Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Na wnioski złożone do 25 sierpnia 2021 r. posiłki w szkole będą przyznawane od 1 września 2021 r. Wnioski złożone po terminie będą obejmowały posiłki od 1 października 2021 r.

Więcej informacji pod numerem tel. : 16 6521286

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit /charytatywnie/ na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Rodziny wspierające są nową formą wsparcia,  wywodzą się z najbliższego dziecku środowiska i wspierają rodzinę biologiczną w opiece i wychowaniu.

Mogą to być:

- dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz, wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 30). Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kin, na basen, komunikacji miejskiej, przybory szkolne czy zakup żywności). 

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowywaniu dziecka

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. 

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

- organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,

- wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

pomocą  dzieciom w nauce,

- udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.


Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.


Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

- Istnieje problem alkoholowy,

- Nie ma stałego źródła utrzymania,

- Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

- Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,

- Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,

- Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Aby zostać rodzina wspierającą należy;

- złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie - wniosek do pobrania

- udzielić wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

- uzyskać pozytywna opinię Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

- podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie: 166521286Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021


Gmina Miejska Dynów aplikowała o środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

1. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;

c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

d) ofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

2. Adresaci Programu:

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

3. Program zapewnia wsparcie dla dzieci i osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w postaci osobistego asystenta w ilości do 60 godzin miesięcznie i do 30 godzin w przypadku pobierania na osobę niepełnosprawną świadczenia pielęgnacyjnego.

Gmina Miejska Dynów otrzymała kwotę 63 189,00 zł, tj. 75% z aplikowanej kwoty 84 252 zł. Z  Programu skorzystają 4 osoby niepełnosprawne, z tego 3 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z trudnościami związanymi z komunikacją. Program będzie realizowany do końca 2021 roku. 

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby spełniające założenia Programu:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności.


ŻYWNOŚĆ - podprogram 2021


ŻYWNOŚĆ - PODPROGRAM 2021 REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - ZMIANA KRYTERIUM UPRAWNIAJĄCEGO DO POMOCY

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie od lutego 2021r. rozpocznie się kwalifikacja klientów z terenu miasta Dynów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2020 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie
w celu ustalenia sytuacji dochodowej i otrzymanie skierowania.
Osoby nie korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Skierowania wydawane będą do końca sierpnia 2021r.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe będzie również zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Artykuły żywnościowe wydawane są na podstawie skierowania otrzymanego w MOPS Dynów
z magazynu PKPS Przemyśl ul. Monte Casino 18 w dniach poniedziałek – czwartek w godz. 8:30 – 13:30.

Zestaw na Podprogram 2020 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:
• Groszek z marchewką
• Koncentrat pomidorowy
• Buraczki wiórki
• Powidła śliwkowe
• Mus jabłkowy
• Fasolka po bretońsku
• Makaron jajeczny świderki
• Płatki owsiane
• Ryż biały
• Kasza jęczmienna
• Herbatniki maślane
• Mleko UHT
• Ser podpuszczkowy dojrzewający
• Szynka drobiowa
• Szynka wieprzowa mielona
• Pasztet drobiowy
• Filet z makreli w oleju
• Cukier biały
• Miód nektarowy wielokwiatowy
• Olej rzepakowy

Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.
Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej wskazanej
w skierowaniu.


Wspieraj seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje o przystąpieniu do Programu „Wspieraj Seniora”.
Program będzie realizowany do 31 marca 2021r. (z możliwością wydłużenia realizacji) i ma na celu ochronę osób w wieku 70+ (zwanych dalej Seniorami) przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (zgodnie z zakresem wskazanym przez Seniora), obejmujących artykuły podstawowej potrzeby – w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.          

Program skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia, która ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb we własnym zakresie. 

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze decyzji administracyjnej.

Procedura udzielania wsparcia Seniorom w Mieście Dynów:

Senior z terenu Dynowa dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.  

Numer infolinii:    22 505 11 11

Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wDynowie (MOPS), pod nr (16) 6521286.

Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS w Dynowie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior.

Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wDynowie poinformuje seniora o:

– sposobie realizacji usługi

– imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby

– konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.) wolontariuszom, harcerzom, lub służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej – wyłącznie w celu realizacji usługi

– konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa – osłonie nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego, w miarę możliwości użycia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

 

Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWAInformacja dotycząca aplikacji „Twój parasol”

W celu uzyskania wsparcia i niezbędnych informacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie została uruchomiona bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol” www.twojparasol.com. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom pokrztywdzonym


OGŁOSZENIE


Szanowni Mieszkańcy Miasta Dynów
     Świat walczy z pandemią. Trudno przewidzieć co przyniesie jutro. To jest wyjątkowo niespokojny czas, wymagający od każdego z nas rozsądku, dyscypliny i odpowiedzialności.
     W Gminie Miejskiej Dynów codziennie podejmujemy działania mające na celu zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Rządowym do soboty 11 kwietnia bieżącego roku wprowadzono zaostrzone przepisy przemieszczania się, zgromadzeń aby maksymalnie ograniczyć kontakty pomiędzy ludźmi.
     Wszystkie podjęte działania zmierzające do ograniczenia liczby zachorowań w kraju nie miały dotąd precedensu, stąd stanowią zadanie niezwykle trudne, odpowiedzialne, wymagające mobilizacji oraz zrozumienia powagi tych okoliczności.
     W związku z powyższą sytuacją zachęcam do korzystania z naszego serwisu www.bip.dynow.pl - zakładka „KORONAWIRUS”. Przekazujemy tylko rzetelne i sprawdzone informacje, stosując się do zaleceń podawanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, które znajdziecie Państwo na stronach rządowych (gis.gov.pl).
     W sytuacji zagrożenia zachęcam Państwa do telefonicznego kontaktowania się z instytucjami i placówkami odpowiedzialnymi za życie, zdrowie i nasze wspólne bezpieczeństwo.


Poniżej przedstawiam wykaz telefonów, gdzie można dzwonić po pomoc i informację:

ZOZ NR 2 w Dynowie /Ośrodek Zdrowia/:
telefon stacjonarny 16 – 65 21 035 telefon komórkowy: 533 352 364 lub 533 352 361

Centrum Medyczne Dynmed:
Telefon: 16 – 65 21 485 lub 797 825 419

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie:
Telefon: 17 – 8541909, 17 – 8541910, 17 – 8541936, 17 – 8541969
Telefon Alarmowy /sanepid/ - 606 399 989

Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia – 800 190 590

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie:
Telefon nr 16-65 21 286 - w poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00; wtorek-piątek 7.00 do 15.00
Telefon alarmowy kom. nr 792 293 846, w godzinach od 7.30 do 19.00 (we wszystkie dni tygodnia).

Urząd Miasta w Dynowie – 16 - 65 21 093

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie – 17- 25 00 411 lub 17- 25 00 409

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie – 16 – 65 21 092

Numery alarmowe:
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112
Pogotowie Ratunkowe - 999
Państwowa Straż Pożarna – 998
Policja - 997


Apeluję do Państwa: bądźmy dla siebie dobrzy w tym niespokojnym czasie! Wspierajmy się wzajemnie! Dbajmy
o naszych seniorów, pomagajmy osobom starszym i samotnym! Zadbajmy o własne bezpieczeństwo, ograniczmy wychodzenie z domu do niezbędnego minimum! Przestrzegajmy zasad higieny!


Zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek. W trosce o zdrowie i życie ZOSTAŃMY W DOMU!!!

Dynów, 26 marca 2020 r.
                                                                                                              Burmistrz Miasta Dynów
                                                                                                              Zygmunt Frańczak


WAŻNA INFORMACJA

Osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania, żywności, lekarstw, pod numer telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie (16) 6521 286 w godzinach pracy Ośrodka.

Jednocześnie w związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem lub zmagają się z własną chorobą / chorobą bliskiej osoby.

Godziny działania telefonów:
Nr telefonu 519 585 391
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00

Nr telefonu 519 585 636
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 12.00 – 20.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwartek 12.00 – 20.00
Piątek 12.00 – 20.00


INFORMACJA

Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie Co to oznacza? - informacje Ministerstwa Zdrowia w pliku - pdf 


Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanną - informacje MRPiPS w pliku - pdf
INFORMACJA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie, w związku z trwającym wzmożonym okresem zachorowań na grypę oraz pojawieniem się zagrożenia koronawirusem, mając na uwadze zdrowie Państwa oraz pracowników zwraca się z prośbą o ograniczenie wizyt w tutejszym Ośrodku i w miarę możliwości kontakt e-mailowy (mopsdynow@mopsdynow.com.pl) lub telefoniczny 16 65 21 286 w godzinach pracy Ośrodka tj. pon. 8-16 , wt- pt 7-15 .

Wszelkie aktualne informacje i zalecenia związane z koronawirusem można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus  oraz  https://pacjent.gov.pl/

Osoby objęte kwarantanną domową lub inne osoby potrzebujące wsparcia, mogą uzyskać stosowne informacje pod w/w numeru telefonu.

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Dynów.

Podlega bezpośrednio Radzie Miasta, jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Dynów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie powołany jest na podstawie art.46 ust.1ustawy o pomocy społecznej , art.9 ust 1 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz uchwały Nr II/16/92 Rady Miejskiej w Dynowie z dnia 28 stycznia 1992 roku w sprawie powołania MOPS.

Przeczytaj więcej

Godziny Otwarcia i przyjmowania wniosków

Poniedziałek:       800 - 1600

Wtorek - Piątek:   700 - 1500

Pomoc społeczna - pokój nr 5 - wnioski przyjmowane są do godziny 1200 

Świadczenia wychowawcze - pokój numer 3 - wnioski przyjmowane są w godzinach od 730 do 1200  w poniedziałki w godzinach od 830 do 1300

Świadczenia rodzinne - pokój numer 3 - wnioski przyjmowane są w godzinach od 730 do 1200  w poniedziałki w godzinach od 830 do 1300

Fundusz alimentacyjny - pokój numer 6 - wnioski przyjmowane są w godzinach od 730 do 1200  w poniedziałki w godzinach od 830 do 1300

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów