Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Okres ten wydłuża się:

1) do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to studiów),

2) do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje także osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy

i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zasądzono alimenty).

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego – począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami i jest uzależniony m.in. od spełnienia kryterium dochodowego:

- dochód nie może przekroczyć kwot 674,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

- w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne dochód nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się:

- pozostaje w związku małżeńskim,

- zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

- jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko - dotyczy pełnoletnich dzieci;

2) osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:

rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,

- ojciec jest nieznany,

- powództwo o alimenty od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka.

- członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

1) na dziecko do 5 lat - 89 zł miesięcznie

2) na dziecko powyżej 5 do 18 lat - 118 zł miesięcznie,

3) na dziecko powyżej 18 do 24 lat - 129 zł miesięcznie

 

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Wynika to z ustawy    z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz. 995). Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

 

UWAGA!!! Prawo do świadczeń zostanie przyznane, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" nie będzie niższa niż 20,00 zł.

 

Nowe rozwiązanie weszło w życie od 1 stycznia 2016 r.

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki:

1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Przysługuje:

1) matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku
do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, przy czym pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wysokość dodatku 1000 zł na każde dziecko - jednorazowo.

2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczegoPrzysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, przez okres:

1) 24 miesięcy,

2) 36 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

3) 72 miesięcy - jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).


Wysokość dodatku wynosi 400,00 zł miesięcznie. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się dodatek

w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. 

Dodatek nie przysługuje, gdy:

1) bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego rodzic/opiekun pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,

2) rodzic/opiekun podjął lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3) dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

4) rodzic/opiekun w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

5) w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.


Załączniki jak do zasiłku rodzinnego i dodatkowo:

1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlopu wychowawczego oraz o co sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

2) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka,
o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie
o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym
w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka

Przysługuje:

1) Samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka ponieważ:

- drugi rodzic nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

2) Osobie uczącej się, gdy:

- oboje z rodziców osoby uczącej się nie żyją,

Wysokość dodatku:

-185 zł miesięcznie na każde dziecko, nie więcej niż 370 zł miesięcznie na wszystkie dzieci.


4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Wysokość dodatku - 90,00 zł miesięcznie.


5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rehabilitacją lub kształceniem dziecka niepełnosprawnego w wieku:

- do ukończenia 16 lat - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,

- od 16 do 24 lat - jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.


Wysokość dodatku:

- 80 zł na dziecko do 5 lat,

- 100 zł na dziecko od 5 do 24 lat.

6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Przedmiotowy dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka").

Uwaga!!!

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. 

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wysokość dodatku – 100,00 zł jednorazowo.

7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniaPrzysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca następnego roku kalendarzowego:

- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość dodatku - 105 zł miesięcznie.

- w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Wysokość dodatku – 63,00 zł miesięcznie.


Zasiłek pielęgnacyjny

Ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przysługuje niezależnie od wysokości dochodów:

- niepełnosprawnemu dziecku

- osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności

- osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego

w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno- rentowych )

- osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku – 153,00 zł 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje :

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

- jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne.

 Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma opiekuna faktycznego dziecka i osoby będącej rodziną zastępcza spokrewnioną, lub legitymują się oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od dochodu i przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.


Wysokość świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 300,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli :

1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie. 

Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się zasiłek w wysokości 1/30 zasiłku miesięcznego za każdy dzień.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

1.osoba sprawująca opiekę:

2.a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

3.b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4.osoba wymagająca opieki:

a) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

5.b) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
c) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

d) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

e) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

- matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka z tytułu urodzenia się żywego dziecka,

- jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł miesięcznie,

- jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Zasady tej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko,


Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie
z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wysokość świadczenia - 1.000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie:

- 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,

- 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia - w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego.

 
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2016 r. weszły w życie również przepisy wprowadzające nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1217).

KOMU BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

Świadczenie będzie przysługiwało osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do tego świadczenia będą:

bezrobotni – Uwaga! By dostać świadczenie rodzicielskie nie ma obowiązku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy;

niepracujący studenci;

osoby wykonujące pracę na tzw. umowach śmieciowych (np. umowach zlecenie/dzieło);

osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą– jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego;

opiekunowie faktyczni dziecka (tj. osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie dziecka) – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

rodziny zastępcze, nie dotyczy rodzin zastępczych zawodowych – w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;

osoby, która przysposobiły dziecko– w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia;

UWAGA!
Ojciec dziecka będzie mógł się ubiegać o świadczenie rodzicielskie tylko w przypadku:

- skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,

- śmierci matki dziecka,

- porzucenia dziecka przez matkę.


WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO - 1000zł miesięcznie.

UWAGA! Przysługiwać będzie tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę urodzonych/wychowywanych dzieci.

BRAK KRYTERIUM DOCHODOWEGO.

OKRES PRZYSŁUGIWANIA:

Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe będzie przysługiwało przez okres:

52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,

67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,

69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,

71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Analogicznie w przypadku przysposobienia lub objęcia opieką dziecka/dzieci.

UWAGA!!!
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało przez okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka).

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO, JEŻELI:

·co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie;

·dziecko zostanie umieszczone w pieczy zastępczej;

·w przypadku nie sprawowania lub zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

·na dziecko jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;

·jeżeli za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego,

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego dla osób zamieszkujących na terenie miasta Dynowa będzie złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia, a ponadto załączenie :

- z tytułu urodzenia dziecka - skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,

- z tytułu objęcia dziecka opieką przez opiekuna faktycznego - oświadczenia o dacie objęcia dziecka opieką oraz zaświadczenia sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym    w sprawie o przysposobienie dziecka ze wskazaniem daty wystąpienia o przysposobienie dziecka i daty urodzenia dziecka,

- z tytułu przysposobienia - prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,

- z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej - prawomocnego orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy rodziną zastępczą a starostą oraz dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych od 1 stycznia 2016 r. ustalane będzie od miesiąca urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia, przysposobienia lub przyjęcia dziecka pod opiekę.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym niż 3 miesiące od daty urodzenia, przysposobienia lub objęcia dziecka opieką, jednak nie później niż w okresie przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo to ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r. ustalone będzie od dnia 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku o jego ustalenie w terminie 3 miesięcy od dnia wejście w życie ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, nie później niż w okresach przysługiwania świadczenia rodzicielskiego, prawo do niniejszego świadczenia ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

W dniu 30 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284) zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 stycznia 2016. Określa ono sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne a także nowe wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów