Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

25.05.2022


14.04.2022


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022

-------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Miejska Dynów podobnie jak w 2021roku  aplikowała o środki w ramach Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

1.      Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

a)    poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

b)   zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;

c)    umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

d)   dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.


2.      Adresaci Programu:

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

3.      Program zapewnia wsparcie;

- dla osób  posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną w ilości do 840 godzin rocznie,

- dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu z niepełnosprawności w ilości do 720 godzin rocznie,

 - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej  opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w ilości do 360 godzin rocznie.

Na realizację zadania Wojewoda Podkarpacki przekaże  środki w wysokości 176 103,00 złotych. Z Programu może skorzystać 5 osób niepełnosprawnych z tego 4 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi  i z trudnościami związanymi z komunikacją. Program będzie realizowany do końca 2022 roku. 

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2022 r.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby spełniające założenia Programu:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta.

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie 
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. 


Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest od 01.04.2022 roku  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie.

Kierownik MOPS   w Dynowie
Henryka Papiernik


12.04.2022

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2021


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje osoby zainteresowane (będące w trudnej sytuacji życiowej), że są wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Poniżej informacja CaritasPROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

05.01.2022

DODATEK OSŁONOWY


17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek - wzór wniosku do pobrania

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do
31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. 

Wypłaty dodatków osłonowych dla wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 r. w miarę możliwości tut. MOPS, będą realizowane na bieżaco.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania


22.12.2022


28.10.202119.10.2021

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2022


Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022.

Na realizację Programu została przeznaczona kwota 150 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:


1) dzieci do16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 4000 osób.

Program ma także zapewniać:

- poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
- wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
- dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
- zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego.

Terminy naboru wniosków

1. Gmina/powiat składa wniosek wraz z kalkulacją na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. (decyduje data wpływu).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej (zał. nr 2 i 3 do Programu) w terminie do dnia 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 22 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje:
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

25.08.2021

POSIŁEK W SZKOLE 2021/2022


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje, że twa nabór wniosków na dożywianie dzieci w szkole na rok szkolny 2021/2022.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 792 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia dokumentujące dochody (netto) rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenia za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
- renty, emerytury,
- alimenty,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2020 (zasady ogólne - zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach, ryczałt – dochód z miesiąca poprzedzającego, dowód opłacania składek ZUS/KRUS, zaświadczenie o formie opodatkowania z urzędu skarbowego)
- dochody z gospodarstwa rolnego – 2021 r. ( 308 zł z 1 ha przeliczeniowego)
- w przypadku ubezpieczonych w KRUS potwierdzenie opłaty składek za III kwartał 2021 r.
- przypadku dzieci uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły

Obowiązkowo do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o stanie majątkowym - do pobrania
- oświadczenie o uzyskaniu dochodu jednorazowego - do pobrania
- zaświadczenie dokumentujące dochód - do pobrania
- oświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły - do pobrania

PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI WYŁĄCZNIE Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW

Na wnioski złożone do 25 sierpnia 2021 r. posiłki w szkole będą przyznawane od 1 września 2021 r. Wnioski złożone po terminie będą obejmowały posiłki od 1 października 2021 r.

Więcej informacji pod numerem tel. : 16 6521286

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit /charytatywnie/ na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Rodziny wspierające są nową formą wsparcia,  wywodzą się z najbliższego dziecku środowiska i wspierają rodzinę biologiczną w opiece i wychowaniu.

Mogą to być:

- dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz, wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (art. 30). Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kin, na basen, komunikacji miejskiej, przybory szkolne czy zakup żywności). 

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

- opiece i wychowywaniu dziecka

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. 

Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:

- organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,

- wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

pomocą  dzieciom w nauce,

- udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.


Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem,
 z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.


Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

- Istnieje problem alkoholowy,

- Nie ma stałego źródła utrzymania,

- Występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

- Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,

- Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,

- Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

- Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

 

Aby zostać rodzina wspierającą należy;

- złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie - wniosek do pobrania

- udzielić wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,

- uzyskać pozytywna opinię Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie

- podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie: 166521286


25.03.2021

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2021

Gmina Miejska Dynów aplikowała o środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

1. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

a) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

b) zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;

c) umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

d) ofinansowania jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

2. Adresaci Programu:

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

3. Program zapewnia wsparcie dla dzieci i osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w postaci osobistego asystenta w ilości do 60 godzin miesięcznie i do 30 godzin w przypadku pobierania na osobę niepełnosprawną świadczenia pielęgnacyjnego.

Gmina Miejska Dynów otrzymała kwotę 63 189,00 zł, tj. 75% z aplikowanej kwoty 84 252 zł. Z  Programu skorzystają 4 osoby niepełnosprawne, z tego 3 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z trudnościami związanymi z komunikacją. Program będzie realizowany do końca 2021 roku. 

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021r.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć osoby spełniające założenia Programu:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

2) osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie 
w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Uczestnik Programu za usługi asystenta osobistego nie ponosi odpłatności.


01.02.2021

ŻYWNOŚĆ - PODPROGRAM 2021


ŻYWNOŚĆ - PODPROGRAM 2021 REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 - ZMIANA KRYTERIUM UPRAWNIAJĄCEGO DO POMOCY

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie od lutego 2021r. rozpocznie się kwalifikacja klientów z terenu miasta Dynów do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 1542,20 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł (netto) w przypadku osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2020 o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie
w celu ustalenia sytuacji dochodowej i otrzymanie skierowania. 
Osoby nie korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Skierowania wydawane będą do końca sierpnia 2021r.
W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, możliwe będzie również zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Artykuły żywnościowe wydawane są na podstawie skierowania otrzymanego w MOPS Dynów
z magazynu PKPS Przemyśl ul. Monte Casino 18 w dniach poniedziałek – czwartek w godz. 8:30 – 13:30.

Zestaw na Podprogram 2020 artykułów spożywczych dla jednego odbiorcy obejmuje:
• Groszek z marchewką
• Koncentrat pomidorowy
• Buraczki wiórki
• Powidła śliwkowe
• Mus jabłkowy
• Fasolka po bretońsku
• Makaron jajeczny świderki
• Płatki owsiane
• Ryż biały
• Kasza jęczmienna
• Herbatniki maślane
• Mleko UHT
• Ser podpuszczkowy dojrzewający
• Szynka drobiowa
• Szynka wieprzowa mielona
• Pasztet drobiowy
• Filet z makreli w oleju
• Cukier biały
• Miód nektarowy wielokwiatowy
• Olej rzepakowy

Zestaw artykułów spożywczych przysługuje dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.
Informację o częstotliwości i terminach wydań można uzyskać w organizacji partnerskiej wskazanej
w skierowaniu.


WSPIERAJ SENIORA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie informuje o przystąpieniu do Programu „Wspieraj Seniora”.
Program będzie realizowany do 31 marca 2021r. (z możliwością wydłużenia realizacji) i ma na celu ochronę osób w wieku 70+ (zwanych dalej Seniorami) przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Polski.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów (zgodnie z zakresem wskazanym przez Seniora), obejmujących artykuły podstawowej potrzeby – w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.          

Program skierowany jest do Seniorów powyżej 70 roku życia, którzy w trosce o własne bezpieczeństwo w związku z trwającą pandemią, zdecydowali się na pozostanie w domach. W szczególnych przypadkach wsparcie może być udzielone osobie poniżej 70 roku życia, która ze względu na sytuację zdrowotną, rodzinną czy społeczną nie ma możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb we własnym zakresie. 

Z Programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w postaci usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane na drodze decyzji administracyjnej.

Procedura udzielania wsparcia Seniorom w Mieście Dynów:

Senior z terenu Dynowa dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.  

Numer infolinii:    22 505 11 11

Senior może także zadzwonić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wDynowie (MOPS), pod nr (16) 6521286.

Po uzyskaniu zgłoszenia pracownik MOPS w Dynowie kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, których koszty pokrywa senior.

Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów, ich dostarczenie jest nieodpłatne.

Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wDynowie poinformuje seniora o:

– sposobie realizacji usługi

– imieniu i nazwisku osoby, która przyjdzie z pomocą oraz sposobie zweryfikowania tej osoby

– konieczności udostępnienia, danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr tel.) wolontariuszom, harcerzom, lub służbom współpracującym, np. Ochotniczej Straży Pożarnej – wyłącznie w celu realizacji usługi

– konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa – osłonie nosa i ust, zachowaniu dystansu społecznego, w miarę możliwości użycia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

 

Realizacja usługi wsparcia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie.

Więcej informacji dotyczących Programu „Wspieraj Seniora” znajduje się na stronie internetowej: https://wspierajseniora.pl

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA


21.01.2021


09.06.2020


04.05.2020

Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Wytyczne dla w/w instytucji - plik.pdf

Osobisty plan awaryjny dla osób zagrożonych przemocą domową

Poradniki dla osób zagrożonych przemocą domową i użyteczne dane teleadresowe
plik poradnika 1 (pdf)
plik poradnika 2 (pdf)

22.04.2020

Informacja dotycząca aplikacji „Twój parasol”

W celu uzyskania wsparcia i niezbędnych informacji dla osób doświadczających przemocy w rodzinie została uruchomiona bezpłatna aplikacja mobilna „Twój parasol” www.twojparasol.com. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom pokrztywdzonym


20.03.2020

To nie są ferie, sytuacja jest poważna, apel do mieszkańców Dynowa !

Szanowni Mieszkańcy Dynowa, wszystko co nowe i nieznane może wzbudzać lęk. Na pewno każdy z nas odczuwa dzisiaj dyskomfort, ponieważ w nasze uporządkowane życie wkradł się niepokój. Ważne jednak, żeby w tych szczególnych okolicznościach zachować spokój i zdrowy rozsądek.

Proszę pamiętać, że jedynym miarodajnym źródłem informacji jest przekaz formułowany przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny (https://gis.gov.pl/) zaś na naszym terenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie (http://www.psserzeszow.pl/).

Przede wszystkim powinniśmy zapobiegać i ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym koronawirusa. Dlatego unikajmy, o ile to tylko możliwe, skupisk ludzi, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych i środkach transportu. Do niezbędnego minimum ograniczmy swoje wizyty w sklepach. Sprawy, w tym administracyjne, starajmy się załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Pamiętajmy, że najbardziej zagrożone są osoby starsze i przewlekle chore. Nie narażajmy ich na niepotrzebny kontakt z innymi ludźmi – pomóżmy im w zakupach i załatwianiu niezbędnych formalności.

Od poniedziałku zamknięte są szkoły. Zadbajmy, żeby młodzież i dzieci w tym czasie powstrzymały się od spotkań koleżeńskich, rodzinnych i wizyt u osób starszych.

Jeszcze raz przypominam, od 14 marca 2020 do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana do odbycia obowiązkowej kwarantanny o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy. W tym zakresie zgodnie z § 2. ust. 4 ww. rozporządzenia nie wydaje się decyzji organu inspekcji sanitarnej.

Osoby powracające na granicach RP przekazują Straży Granicznej informacje o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą. Dane te przekazywane są do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy z podróżnych na granicy otrzymuje również informację w zakresie zaleceń do odbywania kwarantanny domowej. 

Osoby, które wracają powinny skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (art. 21b ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dynowie możemy kontaktować się pod nr telefonu 16 6521 286 w poniedziałek w godz. od 8:00 – 16:00, wtorek - piątek od 7:00 do 15:00 lub pod numerem tel. 792 293 846 dostępnym codziennie w godzinach od 7:30 – 19:00. Tam powinien nastąpić wywiad w zakresie możliwości odbywania kwarantanny domowej, tak aby umożliwić odbywanie kwarantanny domowej zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej.

Szczególnie uczulam wszystkich że, podczas kwarantanny domowej w żadnym wypadku nie można wychodzić z domu. Zakazane jest wychodzenie z psem, spacery, wychodzenie na zakupy czy do przychodni. W zakupach lub opiece nad zwierzęciem mogą pomóc osoby bliskie lub sąsiedzi. Należy jednak pamiętać, żeby taka pomoc odbywała się bez kontaktowo – zakupy można zostawić przed drzwiami. 

Jeśli podczas kwarantanny domowej nie da się uniknąć kontaktu z innymi osobami w mieszkaniu – domu jednorodzinnym, one również muszą zostać poddane kwarantannie domowej. 

Przestrzeganie zasad jest bardzo ważne, ponieważ znacząco zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W weryfikacji, czy osoba poddana kwarantannie rzeczywiście jej przestrzega pomagają policjanci. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych. 

Bądźmy odpowiedzialni, chrońmy siebie i swoich bliskich. 

Na zakończenie pragnę Państwa zapewnić, że Urząd Miejski, choć nie jest bezpośrednio dostępny dla mieszkańców, cały czas pracuje i jest przygotowany, aby w przypadku kwarantanny udzielić pomocy osobom izolowanym w miejscu zamieszkania. 

                                                                                                    Burmistrz Miasta Dynów
                                                                                                    Zygmunt Frańczak 


20.03.2020

PROŚBA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wysokim prawdopodobieństwem dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do mieszkańców Miasta Dynowa chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym szczególnie osobom starszym i samotnym w postaci pomocy w zrobieniu zakupów, opiece nad zwierzętami, wykupieniu leków.

Osoby chętne do pomocy proszę o kontakt:  
Urząd Miejski w Dynowie tel. 16 6521 093 e-mail: urzad_miasta@dynow.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 16 6521 286 e-mail: mopsdynow@mopsdynow.com.pl

Bądźmy solidarni i pomocni w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Szczególnie starsze i samotne osoby niech wiedzą, że mogą liczyć na naszą pomoc.

                                                                                                     Burmistrz Miasta Dynów  
                                                                                                     Zygmunt Frańczak  


16.03.2020

WAŻNA INFORMACJA

Osoby potrzebujące (pozostające w kwarantannie) mogą uzyskać wszystkie niezbędne informacje oraz zgłosić potrzeby w zakresie dostarczania, żywności, lekarstw, pod numer telefonu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie (16) 6521 286 w godzinach pracy Ośrodka.

Jednocześnie w związku z panującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem lub zmagają się z własną chorobą / chorobą bliskiej osoby.

Godziny działania telefonów:
Nr telefonu 519 585 391 
Wtorek 8.00 - 12.00 
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00 
Piątek 8.00 – 15.00 

Nr telefonu 519 585 636 
Poniedziałek 8.00 – 16.00 
Wtorek 12.00 – 20.00 
Środa 12.00 - 20.00 
Czwartek 12.00 – 20.00 
Piątek 12.00 – 20.00


15.03.2020


Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów