Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

07.03.2019

Karta Dużej Rodziny - zmiany w 2019 r.

    

Z dniem 1 stycznie 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie 36-065 Dynów, ul. Rynek 2 ,pok. 3 / parter/ lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

SZEROKA OFERTA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy... paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.


10.01.2015

W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny (Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny, Dz. U. z 2014 roku, poz. 1863). Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: http://www.kartaduzejrodziny.pl
Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm./.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  •   szkole wyższej do kończ roku akademickiego,
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o którym mowa w rat. 10 ust. 4 pkt 4;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie dokumenty należy złożyć:

1.wniosek o przyznanie karty lub wydanie jej duplikatu można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dynowie w pok. nr 3 lub ze strony internetowej http://www.kartaduzejrodziny.pl/w-polityce/348-karta-duzej-rodziny-wniosek-o-wydanie.html,
2.w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunki do co najmniej trojga dzieci;
3.w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
4.w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
5.w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
6  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
7.w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
8.w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Gdzie należy składać wnioski:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2, pokój nr 3
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 6521286

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów