Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie

PKO Bank Polski

70 1020 4391 0000 6202 0170 6571


Na wyżej wymieniony rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,
 • alimentacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
 • opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 • nienależnie pobranych: 
  - świadczeń rodzinnych,
  - świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

  - zasiłków stałych,
  - zasiłków okresowych,
  - świadczeń wychowawczych,

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów