Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dynowie


Czym jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie jest zamierzonym i wykorzystującym przewagę sił działaniem przeciw członkom rodziny:

 • jest demonstracją siły i chęcią przejęcia kontroli nad drugą osobą,
 • sprawca jest silniejszy od ofiary i ma nad nią przewagę,
 • sprawca narusza podstawowe prawa ofiary jak prawo do nietykalności fizycznej, godności i szacunku,
 • powoduje cierpienie i ból, który sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

  

Definicja przemocy według ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób będących członkami rodziny, a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Rodzaje przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna- bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu,
 • przemoc psychiczna- sprawowanie przez sprawcę psychicznej kontroli nad ofiarą, zakazywanie kontaktów (straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów),
 • przemoc seksualna- zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym,
 • przemoc ekonomiczna- utrzymywanie osoby w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości środków finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego.

W dniu 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nałożyła na gminy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi Rada Miasta Dynów określiła, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zarządzeniem nr 81/11 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 30.06.2011 roku został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 w/w ustawy, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie, przy ulicy Rynek 2, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 1. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
 2. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 3. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 4. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Warto zaznaczyć, iż członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych są ustawowo zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali podczas realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.

Niebieska Linia - Forum na temat przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebiesdka Linia IPZ PTP - www.niebieskalinia.pl

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - link do programu

Linki

                                                                                                                                                                                    Projekt i realizacja: MOPS Dynów